Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Anlı Ataöv Demirkan


Kurum/Kuruluş(lar): ODTÜ

Proje Özeti: Projenin Amacı SUİT teknolojilerinin kullanıcıları üzerindeki etkilerinin anlaşılması, ihtiyaçlarının ve beklentilerinin tespit edilmesi ve insanı dahil eden bir yaklaşımla uyum sürecinin yönetilmesidir. Proje amacına ulaşmak için Dört Faaliyet Alanı tanımlanmaktadır. Bunlardan ilki, tüm iş paketlerinin takibinin ve koordinasyonun yapılması, bunun için proje içi iletişimin, faaliyetlerin zamanında uygulama ve raporlamanın sağlanmasıdır. Diğer üçü, ileri teknolojilerin toplumsal boyutunun üç farklı durumuyla ilgili kurgulanmıştır. Buna göre, teknolojilerin (i) insanın teknoloji ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamaya (ii) insanı nasıl etkilediğine, (iii) toplum yaşamında yaygınlaşma yollarına odaklanmıştır.

Teknolojilerin insanı nasıl etkilediğine odaklanan faaliyet alanında, bu projeyle birlikte, sürdürülebilir kentler için ileri teknolojilere duyulan ihtiyaçların ve yaşanan sorunların tespit edilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, dijitalleşmeye geçişte, Sürdürülebilir Kentler için İleri Teknolojiler Platformunun odaklandığı iletişim, ulaşım, bina, atık ve çevreden oluşan beş farklı alanda önerilen ileri teknolojilerin kullanıcı gruplarının yaşayabileceği uyum sorunlarının ve dayanıklılık alanlarının anlaşılması ve dijitalleşmeye uyum stratejilerinin tanımlanması hedeflenmiştir. Bu kapsamda belirlenen kullanıcı gruplarıyla yapılacak anket çalışmasında ihtiyaçlar belirlenecek, odak grup çalışmaları ile dijitalleşmeye uyumlanırken yaşanabilecek kırılganlıkların hafifletilmesi de öngörülmektedir. 

Bunu takiben, ileri teknoloji temelli araçların toplumsal süreçlerle bütünleştiği bir çalışma yapılması planlanmaktadır. Bu çalışmada, insanın yaratıcı sanatsal faaliyetler üzerinden çevresiyle girdiği ilişkinin dönüştürücü etkisini kullanarak çevre bilgisi aktarımının sanal ve sanal olmayan ortamlarda mekânsal deneyim ile ne tür teknolojik ara yüzlerle birleşebileceği ve bunların algoritma sürecinin ne olabileceği disiplinler arası bir süreçte tasarlanması amaçlanmaktadır.

Son olarak, proje kapsamında sürdürülebilir kentler için ileri teknoloji üretiminin artmasını destekleyecek girişimci firma ekosisteminin canlandırılması amaçlanmaktadır. Bunun için bir işbirliği platformu kurulması ve platformun çıktılarının yaygınlaştırılarak, toplumsal etkinin artırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, sürdürülebilir ileri teknoloji fikirlerinin üretilmesini ve dağıtımını sağlayan mali, bilgi, veri ve teknik açıdan etkileşim ortamı yaratacak bir girişimcilik ekosisteminin oluşmasına katkıda bulunmak üzere, konuyla ilgili gönüllü ODTÜ Teknopark firma grubuna işbirliği eğitimleri verilecek, işbirliği toplantıları düzenlenecek ve bir işbirliği platformunun kurulması desteklenecektir. Ayrıca toplumsal etkinin arttırılmasına yönelik olarak, oluşturulacak platformun tanıtılmasına ilişkin yazılı, görsel ve işitsel araçlar kullanılacaktır.

Proje Ekibi:


Prof. Dr. Zerrin Ezgi Kahraman - Çankaya Üniversitesi - Araştırmacı

Araştırma Alanları: Kentsel sosyoloji, katılımlı planlama ve yönetişim, özel endüstri bölgeleri, kent ekonomisi


Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Barış Kuymulu - ODTÜ - Araştırmacı

Araştırma Alanları: Kentsel antropoloji, eleştirel kent çalışmaları, çevre sosyolojisi


Dr. Öğr. Üyesi Benhur Satır - Çankaya Üniversitesi - Araştırmacı

Araştırma Alanları: Üretim planlama, girişimcilik, sanayi kümelenmesi, mühendislik ekonomisi


Dr. Can Gölgelioğlu - Çankaya Üniversitesi - Araştırmacı

Araştırma Alanları: Kentsel tasarım, müzik ve mekân ilişkisi


Şeyma Erken - ODTÜ - Bursiyer (Doktora Öğrencisi)


Başak Aycan Özkan - ODTÜ - Bursiyer (Doktora Öğrencisi)


Furkan Erdem Sözeri - ODTÜ - Bursiyer (Yüksek Lisans Öğrencisi)


Tabloya Geri Dön


Son Güncelleme:
30/11/2023 - 19:00